ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Karl Nikoletta egyéni vállalkozó (Székhely: 2071 Páty Vörösmarty utca 27.) által
a www.marmela.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Karl Nikoletta e.v.

Székhely: 2071 Páty, Vörösmarty u. 27.

3. A kezelt személyes adatok köre:

3.1 A felhasználó a vásárláskor a következő személyes adatait köteles megadni:

Vásárláskor (szerződéskötéskor):

Vevő neve

Vevő lakcíme

Vevő levelezési címe

Szállítási cím

Telefonszám

Adószám (csak akkor, ha cég a szerződő fél)

Email cím

3.2 Az adatkezelő rendszere a honlapon a felhasználótól nem kér bejelentkezési, kijelentkezési adatokat, a honlapon a felhasználóról nem rögzít semmilyen adatot. A honlap használatakor nincsenek automatikusan rögzítésre kerülő adatok.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti és kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, telefonszámot, adószámot, e-mail címet valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a felhasználók által e-mailben küldött áru megrendelés után biztosított vásárlási lehetőség nyújtása, ezekkel kapcsolatban tájékoztató és oktató anyagok továbbítása a felhasználóknak és számlák kiállítása. Az adatkezelő egyéb, a szolgáltatással kapcsolatos hír és tájékoztató anyagot a felhasználónak csak a felhasználó kifejezett hozzájárulása után küld.

4.4 A megrendeléskor rögzítésre kerülő adatok célja a számlák kiállítása, az áru megrendelőhöz kiszállításának biztosítása.

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszűnéséig tart, amelyet törvényi rendelkezések szabályoznak. (pl. számlázási adatok).

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A www.marmela.hu internetes oldal használata során az adatkezelő nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4 A felhasználó a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: Karl Nikoletta e.v.

2071 Páty, Vörösmarty u. 27.

Email: marmela.hu@gmail.com

7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek

8.1 A megrendelés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Záró rendelkezések

9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.marmela.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a honlap használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.